Bộ xây dựng có đề xuất gì để hạn chế tình trạng “lướt sóng” bất động sản?

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2023.
Đáng chú ý trong đó, Quy định tại Khoản 3 Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 đề cập rõ các cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ thì không phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.
Để xác định rõ điều kiện “quy mô nhỏ”, Bộ Xây dựng đề xuất ba phương án tại khoản 1 Điều 7 dự thảo nghị định.
Phương án một, Bộ Xây dựng đề xuất điều kiện đối với cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ bao gồm: Cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua nhà ở có sẵn, nhà ở hình thành trong tương lai từ 3-5 nhà ở hoặc 3-5 căn hộ chung cư, trong 1 năm (12 tháng).
Cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua công trình xây dựng có sẵn, công trình xây dựng hình thành trong tương lai từ 5-10 công trình xây dựng hoặc 5-10 phần diện tích sàn trong công trình xây dựng, trong 1 năm (12 tháng).
Phương án hai, Bộ Xây dựng đề xuất quy định cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định có diện tích từ 1.000-2.000 m2 đối với đất tại khu vực đô thị; từ 3.000-5.000 m2 đất tại khu vực nông thôn; từ 1.000-2.000 m2 sàn xây dựng đối với nhà ở, công trình hỗn hợp có nhà ở; từ 3.000m2 đến 5.000m2 sàn xây dựng đối với công trình xây dựng không có nhà ở.
Theo phương án ba, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ từ 2 tầng trở lên và có quy mô dưới 20 căn hộ theo quy định tại khoản 3, Điều 57, Luật Nhà ở 2023.
Cá nhân bán, cho thuê nhà ở có nguồn gốc từ nhận thừa kế hoặc nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết mà cá nhân được các bên trao tặng.
Thông tin của Dân Trí cho biết theo quy định hiện nay, cá nhân là chủ thể có thể thực hiện hoạt động kinh doanh bất động sản nếu như thỏa mãn các điều kiện để kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật. Khi tiến hành hoạt động này cần phải tuân thủ theo nguyên tắc kinh doanh bất động sản và không thực hiện những hành vi bị pháp luật cấm thực hiện.
Tại Điều 4 Nghị định 02/2022 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh bất động sản đối với cá nhân quy định: Phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã, có ngành nghề kinh doanh bất động sản.
Cá nhân phải công khai trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Luật Kinh doanh bất động sản thông tin về doanh nghiệp, dự án. Thông tin về việc thế chấp sản phẩm bất động sản đã bán, chuyển nhượng và loại sản phẩm còn lại đang tiếp tục kinh doanh…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *