Biden tung tiền thuế dân để giảm di dân bất hợp pháp | Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng