Biden vừa chống dịch vừa chống kỳ thị người gốc A | Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng