Các tổ chức thúc PTT Harris kêu gọi trả tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức