ExxonMobil tiếp tục triển khai mỏ Cá Voi Xanh ở Việt Nam