Hong Kong rút ngắn cách ly còn 7 ngày với hầu hết người nhập cảnh