Mỹ cảnh báo chớ để TQ lãnh đạo cơ quan LHQ bảo vệ tài sản trí tuệ