Mỹ dùng Luật Sản xuất Quốc phòng để có hàng chục ngàn bộ xét nghiệm corona