Mỹ trắng U-40 đánh ông H.O. Việt Nam U-90 gần gãy cổ | Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng