Pfizer công bố một số phản ứng phụ ghi nhận được của vaccine