Thêm hai nước công nhận hộ chiếu vắc-xin của Việt Nam