Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng | Người Việt ở Mỹ có kỳ thị Mỹ đen? | 06/07/2020 | SETTV www.setchannel.tv