Thủ tướng Thái Lan dọa tận dụng hết sức mạnh của luật pháp chống lại người biểu tình