Tìm thấy chủng virus cúm ‘có khả năng gây đại dịch’ ở Trung Quốc