Cựu thống đốc California nói Trump là lãnh đạo thất bại | SETTV www.setchannel.tv