Cựu TT. Trump lần đầu xuất hiện sau ngày 20/1 | Tin Tức với Hồng Tứ & Đoàn Trọng