THỜI SỰ 247 VỚI ĐỖ DZŨNG

Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng | 03/07/2020 | SETTV www.setchannel.tv

03/07/2020

https://www.youtube.com/watch?v=dv1mKC9LstU

Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng | 30/06/2020 | SETTV www.setchannel.tv

30/06/2020

https://www.youtube.com/watch?v=UyvMqDjve78

Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng | 29/06/2020 | SETTV www.setchannel.tv

30/06/2020

https://www.youtube.com/watch?v=FQqCICi7DJM

Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng | 15/06/2020 | SETTV www.setchannel.tv

15/06/2020

https://www.youtube.com/watch?v=-pilIbM2rKg

Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng | 12/06/2020 | SETTV www.setchannel.tv

12/06/2020

https://www.youtube.com/watch?v=RGW7Ip7lFkw

Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng | 10/06/2020 | SETTV www.setchannel.tv

10/06/2020

https://www.youtube.com/watch?v=k1gVIyc0B0A

Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng | 05/06/2020 | SETTV www.setchannel.tv

05/06/2020

https://www.youtube.com/watch?v=fRHQe1P8sTI

Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng | 03/06/2020 | SETTV www.setchannel.tv

03/06/2020

https://www.youtube.com/watch?v=3XOWNl5Gr3A

Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng | 12/05/2020 | SETTV www.setchannel.tv

12/05/2020

https://www.youtube.com/watch?v=UxWjMyaj9Vs

Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng | 01/05/2020 | SETTV www.setchannel.tv

01/05/2020

https://www.youtube.com/watch?v=d1GqyjKFx94

Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng | 30/04/2020 | SETTV www.setchannel.tv

30/04/2020

https://www.youtube.com/watch?v=qFIKB27_9R4

Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng | 29/04/2020 | SETTV www.setchannel.tv

29/04/2020

https://www.youtube.com/watch?v=h0ws1e2Xvbg

Thời Sự 247 | 27/04/2020 | SETTV www.setchannel.tv

27/04/2020

https://www.youtube.com/watch?v=GyGbO1H1vSE

Thời Sự 247 | 25/04/2020 | SETTV www.setchannel.tv

25/04/2020

https://www.youtube.com/watch?v=lFf9Ja-EXA8

Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng | 24/04/2020 | SETTV www.setchannel.tv

24/04/2020

https://www.youtube.com/watch?v=bvDmldokQ0E

Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng | 23/04/2020 | SETTV www.setchannel.tv

23/04/2020

https://www.youtube.com/watch?v=cMnB3VDjY4g