THỜI SỰ 247 VỚI ĐỖ DZŨNG

Hoa Kỳ – ASEAN – Campuchia – Sau cuộc gặp Biden – Husen

16/11/2022

https://www.youtube.com/watch?v=mX4ZWKMoLMw

Thời Sự 24/7 với Đỗ Dzũng | 19/10/2022 |

19/10/2022

https://www.youtube.com/watch?v=04QrqzTcyRA

Thời Sự 24/7 với Đỗ Dzũng | 10/10/2022 |

10/10/2022

https://www.youtube.com/watch?v=_Lx3n51grYg

Mỹ bơm hàng tỷ đô la cho Ukraine, nhưng bao lâu?

28/04/2022

https://www.youtube.com/watch?v=Ad1-B_StTAA

Thời Sự 247 với Đỗ Dzũng | 22/02/2022 | www.setchannel.tv

22/02/2022

https://www.youtube.com/watch?v=DTg9z7LfBX4