THỜI SỰ 247 VỚI ĐỖ DZŨNG

Joe Biden và Kamala Harris là ai? | SETTV www.setchannel.tv

24/03/2021

https://www.youtube.com/watch?v=SWafljvtY6Y

Vì sao Trump được tha bổng? | Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng

19/03/2021

https://www.youtube.com/watch?v=ozIXQ4CQngk