THỜI SỰ 247 VỚI ĐỖ DZŨNG

Thời Sự 247 với Đỗ Dzũng | 22/07/2021

22/07/2021

https://www.youtube.com/watch?v=O9-m5k8Qum0

Thời Sự 247 với Đỗ Dzũng | 21/07/2021

21/07/2021

https://www.youtube.com/watch?v=y9a9e6YTY-U

Thời Sự 247 với Đỗ Dzũng | 18/07/2021

19/07/2021

https://www.youtube.com/watch?v=Enfz4YXBNzw

Thời Sự 247 với Đỗ Dzũng | 08/07/2021

16/07/2021

https://www.youtube.com/watch?v=bGjqO5ThvTM

Thời Sự 247 với Đỗ Dzũng | 04/07/2021

15/07/2021

https://www.youtube.com/watch?v=JfKRv9FAeBQ

Thời Sự 247 với Đỗ Dzũng | 01/07/2021

01/07/2021

https://www.youtube.com/watch?v=scbPWAU9q18

Tin tức với Hồng Tứ & Đoàn Trọng | 28/06/2021

29/06/2021

https://www.youtube.com/watch?v=5iF3G5ojGmY

Thời Sự 247 với Đỗ Dzũng | 24/06/2021

25/06/2021

https://www.youtube.com/watch?v=tz5EcYKXbAY

Thời Sự 247 với Đỗ Dzũng | 23/06/2021

23/06/2021

https://www.youtube.com/watch?v=dTHjOOGK5R8

Thời Sự 247 với Đỗ Dzũng | 21/06/2021

22/06/2021

https://www.youtube.com/watch?v=ATRrPQqANWQ

Thời Sự 247 với Đỗ Dzũng | 20/06/2021

21/06/2021

https://www.youtube.com/watch?v=GuOkoY7ObKw