THỜI SỰ 247 VỚI ĐỖ DZŨNG

Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng | 29/04/2020 | SETTV www.setchannel.tv

29/04/2020

https://www.youtube.com/watch?v=h0ws1e2Xvbg

Thời Sự 247 | 27/04/2020 | SETTV www.setchannel.tv

27/04/2020

https://www.youtube.com/watch?v=GyGbO1H1vSE

Thời Sự 247 | 25/04/2020 | SETTV www.setchannel.tv

25/04/2020

https://www.youtube.com/watch?v=lFf9Ja-EXA8

Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng | 24/04/2020 | SETTV www.setchannel.tv

24/04/2020

https://www.youtube.com/watch?v=bvDmldokQ0E

Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng | 23/04/2020 | SETTV www.setchannel.tv

23/04/2020

https://www.youtube.com/watch?v=cMnB3VDjY4g

Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng | 22/04/2020 | SETTV www.setchannel.tv

22/04/2020

https://www.youtube.com/watch?v=nXKA84YL244

Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng | 21/04/2020 | SETTV www.setchannel.tv

21/04/2020

https://www.youtube.com/watch?v=R81z65fRo8M

Thời Sự 247 | 20/04/2020 | SETTV www.setchannel.tv

20/04/2020

https://www.youtube.com/watch?v=EfBd19QTWvs

Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng | 16/04/2020 | SETTV www.setchannel.tv

16/04/2020

https://www.youtube.com/watch?v=5rTGhfkGiKQ

Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng | 15/04/2020 | SETTV www.setchannel.tv

15/04/2020

https://www.youtube.com/watch?v=dxCM536FOHI

Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng | 13/04/2020 | SETTV www.setchannel.tv

13/04/2020

https://www.youtube.com/watch?v=tyX1uUvF5c4

Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng | 08/04/2020 | SETTV www.setchannel.tv

08/04/2020

https://www.youtube.com/watch?v=795GIzQywzo

Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng | 03/04/2020 | SETTV www.setchannel.tv

03/04/2020

https://www.youtube.com/watch?v=E_YMUlSAPM4

Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng | 02/04/2020 | SETTV www.setchannel.tv

02/04/2020

https://www.youtube.com/watch?v=JWAJOCWmjtg

Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng | 01/04/2020 | SETTV www.setchannel.tv

01/04/2020

https://www.youtube.com/watch?v=n_B0SbCsNBk

Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng | 31/03/2020 | SETTV www.setchannel.tv

31/03/2020

https://www.youtube.com/watch?v=3iJQuweYODM

Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng | 30/03/2020 | SETTV www.setchannel.tv

30/03/2020

https://www.youtube.com/watch?v=PsibfZ41gCw