THỜI SỰ 247 VỚI ĐỖ DZŨNG

Thời Sự 247 với Đỗ Dzũng | 22/02/2022 | www.setchannel.tv

22/02/2022

https://www.youtube.com/watch?v=DTg9z7LfBX4

Thời Sự 24/7 với Đỗ Dzũng | 03/01/2022

03/01/2022

https://www.youtube.com/watch?v=0XM7OSAw45s