Doanh nghiệp trong và ngoài nước ép Việt Nam mở cửa | Thời Sự 247 với Đỗ Dzũng