Hạ viện thông qua số tiền $2000 cho một người | www.setchannel.tv