06/09/2019 | 23

Kỷ lục Guinness Thế giới mới

Kỷ lục Guinness Thế giới mới

Brittany Walsh, với thành tích dùng chân bắn tên xa nhất, nằm trong danh sách những người sở hữu kỷ lục Guinness Thế giới được công bố vào ngày 5 tháng 9, 2019.