Moderna cho biết vaccine hiệu quả đến 94.5% | Tin Tức với Hồng Tứ & Đoàn Trọng | www.setchannel.tv