Mỹ trừng phạt Trung Quốc ở Tân Cương chỉ là biểu tượng | Thời Sự 24/7 với Đỗ Dzũng

Mỹ trừng phạt Trung Quốc ở Tân Cương chỉ là biểu tượng | Thời Sự 24/7 với Đỗ Dzũng