Sau 46 năm, cử tri Việt ở Little Saigon vẫn không có dân biểu liên bang | Thời Sự 24/7 với Đỗ Dzũng