Số phận của công dân Hoa Kỳ còn ở A Phú Hản | Tin tức với Hồng Tứ & Đoàn Trọng | 07/09/2021