Thăm dò cho thấy 61% người Việt bầu cho Biden | Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng | SETTV www.setchannel.tv