Thời Sự 24/7 với Đỗ Dzũng | 05/01/2022 | 2021 là một năm đầy “hỗn loạn” tại Mỹ