Thời Sự 24/7 với Đỗ Dzũng | Trung Quốc gián tiếp tố Mỹ cản trở Quy Tắc Ứng Xử Biển Đông | 04/01/2022