Thời Sự 247 với Đỗ Dzũng | Cộng Hòa phá Biden, trợ cấp người không chích vaccine