Thời Sự 247 với Đỗ Dzũng | Dân cử Cộng Hòa chống Trump lại kiếm được nhiều tiền