Thời Sự 247 với Đỗ Dzũng | Dân nghèo bỏ California vì không địch lại dân giàu