Tin Biển Đông Động Trời Mỹ Điều Quân đến Trường Sa, Ngoại Trưởng Trung Quốc tới Việt Nam gấp