Tin tức với Hồng Tứ & Đoàn Trọng | 11/05/2021| Giao tranh lại xảy ra giữa Palestine và Israel