Tin Tức với Hồng Tứ & Đoàn Trọng | 16/03/2020 | SETTV www.setchannel.