Tin tức với Hồng Tứ & Đoàn Trọng | BioNTech thông báo vaccine cho khu vực Đông Nam Á | 10/05/2021