Tình hình sân bay Kabul những ngày cuối cùng | Tin tức với Hồng Tứ & Đoàn Trọng | 30/08/2021