Trung Quốc chưa chúc mừng Biden nhưng thừa nhận ông thắng | Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng