TT. Biden tham gia hooji nghij G7 | Tin Tức với Hồng Tứ & Đoàn Trọng | www.setchannel.tv