Tướng Bồ Đào Nha chống COVID-19 làm thế giới kính nể | Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng | 03/10/2021